MINISTERUL ECONOMIEI

Arhiva energie

Directiva Actul normativ care o preia
Directiva 2006/32/CE – privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului OG nr 22/2008 privind eficienta energetic5 si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie  

PNAEE I

PNAEE II
Directiva 92/42/CEE – eficienta energetică a cazanelor de apă caldă, amendată de Directivele 93/68/CEE si 2004/8/CE   HG nr. 574/2005 – cerinţe referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi

  Ordinul MEC nr. 613/2006 privind aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichizi sau gazoşi

Ordinul MEC nr. 756/2006 pentru aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformităţii eficienţei cazanelor noi pentru apă caldă care funcţioneaza cu combustibili lichizi sau gazoşi

  HG 1043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie

HG 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor

Informatii punctuale

Specific information  
Directiva 95/13/CE – implementează Directiva92/75/CEE – etichetarea energetică a uscătoarelorelectrice de rufe de uz casnic cu tambur HG 736/2006  – cerinţe referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur  
Directiva 96/60/CE – implementează Directiva 92/75/CEE – etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic   HG 671/2001  privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, republicată
Directiva 98/11/CE – implementează Directiva 92/75/CEE – etichetarea energetica a lămpilor electrice de uz casnic   HG nr. 1056/2001 – cerinţe referitoare la eficienţa şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţă a lămpilor electrice de uz casnic  
Directiva 2002/31/CE – implementeaza Directiva 92/75/CEE – etichetarea energetică a aparatelor de climatizare de uz casnic HG nr. 1871/2005 – cerinţe referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic  
Directiva 2002/40/CE – implementează Directiva 92/75/CEE – etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic HG 456/2006 – cerinţe referitoare la etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic  
Directiva 2009/28/CE  – privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

Decizia Comisiei 2009/548/CE  – de stabilire a unui model pentru planurile naționale de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile în temeiul Directivei 2009/28/CE   
Documentul preliminar aferent documetului previzional prevazut de  articolul 4 (3) al Directivei 2009/28/CE

Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (republicata).

OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

OG nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008.

HG nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor

HG nr. 1.232/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie.

Ordin nr. 1.341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

Legea 134/ 2012  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

HG nr. 918/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor  
Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic HG nr. 217/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotarârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă
Regulamentul (CE) 1222/2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali

Regulamentul (UE) 228/2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metoda de testare a aderenței pe teren umed pentru pneurile C1
HG nr. 53/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali
Regulamentul Delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic,

Regulamentul Delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic,

Regulamentul Delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic,

Regulamentul Delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor TV,

Regulamentul Delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor de climatizare
HG nr. 917/2012 privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea Regulamentelor Delegate (UE) ale Comisiei nr. 1059/2010, nr. 1060/2010, nr. 1061/2010,  nr. 1062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea prin etichetare şi informaþii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative
Decizia 2011/13/UE privind anumite tipuri de informaţii despre biocarburanţi şi biolichide care trebuie furnizate statelor membre de către operatorii economici Ordin MECMA nr. 136/2012 privind certificarea biocarburanţilor şi biolichidelor în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, precum şi cerinţele de evaluare şi de recunoaştere a organismelor care au competenţe în certificarea şi verificarea rapoartelor anuale care conţin informaţii privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburanţilor şi biolochidelor (MO nr. 99 din 8 feb. 2012)
Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE

Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piata interna în sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE
Legea  nr. 123/10.07.2012 energiei electrice si a gazelor naturale

Legea nr. 160/02.10.2012 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685/03.10.2012
Decizia nr. 994/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de instituire a unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei. (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L299 din 27 octombrie 2012)  
Directiva 73/238/CEE – măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfuncţionalitatile in aprovizionarea cu ţiţei Directive 73/238/EEC  HG nr. 2004/2004 – măsuri necesare pentru diminuarea efectelor create de disfuncţionalităţi in aprovizionarea cu ţiţei ş produse petroliere

GD no. 2004/2004 on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products 
Directiva 68/414/CEE – obligaţia de a menţine stocuri minime de ţiţei şi produse petroliere, amendată de Directiva 98/93/CE

Directive 68/414/EEC as amended by Directive 98/93/EC 
OUG nr. 54/2002 aprobată prin Legea nr. 677/2002 privind constituirea ş menţinerea stocurlor minime de siguranţa pentru ţiţei

GEO no. 54/2002 approved by Law no. 677/2002 concerning the constitution and maintenance of minimum safety oil and oil product stocks approved by  
Directiva 2004/8/CE – promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE, Directive 2004/8/EC  HG 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila

GD no. 219/28.02.2007 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand M.Of.nr.200/23.03.2007 

Ordin ANRE 13/2007 privind aprobarea valorilor de referinta armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separata de energie electrica, respectiv de energie termica, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national
Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 191 din 21 septembrie 2000.

Directive 2005/32/CE   
HG nr. 1.043 din 28 august 2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  

GD no. 1043 / 28.08.2007 regarding the ecodesign requirements for energy-using products, as well as for amending, completing and repealing some normative acts 
Directiva Comisiei Europene 2006/80/EC din 23 octombrie 2006 privind adaptarea unor directive din domeniul energiei privind conditiile de aderare a Bulgariei si Romaniei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L362 din 20 decembrie 2006.  Hotararea de Guvern nr. 1258/17.10.2007  pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul eficientei energetice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, prima parte, nr. 731 din 29 octombrie 2007.  

GD no. 1258 / 17.10.2007    amending and completing certain normative acts in the field of energy efficiency 
Directiva 2004/67/CE a Consiliului - privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural

Directive 2004/67/EC  
Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

  Law no. 346/2007 concerning measures to safeguard security of natural gas supply  
Regulamentul 2964/1995 - de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii

Regulation 2964 / 1995 
HG nr 1084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului European nr. 2964/95 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului European nr. 1999/280 privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Consiliului European nr. 1999/566 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere
Decizia 1999/280/CE - privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere

Decision 1999 / 280 
 
Decizia 1999/566/CE - de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere

Decision 1999 / 566