MINISTERUL ECONOMIEI

Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare

 „IDENTIFICAREA/SIMPLIFICAREA BARIERELOR ADMINISTRATIVE CU CARE SE CONFRUNTĂ MEDIUL DE AFACERI; 
ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR INDICATORI CALITATIVI ŞI CANTITATIVI DE MONITORIZARE”

 

 

DPMA din cadrul DÎMMMAT implementează în perioada octombrie 2012 – iulie 2014 proiectul ”Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare”, se înscrie între preocupările majore de identificare şi formulare a propunerilor de măsuri care să asigure îndeplinirea obiectivului asumat de România de reducere cu 25% a sarcinilor administrative din domeniul mediului de afaceri.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), prin contractul de finanţare nr. 351/17.10.2012, încheiat de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (ME - DIMMMAT) cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) - Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, în calitate de Autoritate de Management pentru PO DCA.

Cererea de finanţare a fost depusă de Ministerul Economiei la data de 02.03.2011 şi a primit Codul SMIS 37634. Cererea de finanţare provine din dezvoltarea de idei de proiecte (cererera de proiecte IP2/2008). Finanţarea se face din  Axa 1-  Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, D.M.I. 1.2 – Creşterea responsabilizării administraţiei publice.

Proiectul are o valoare eligibilă de                                   =  3.069.941,32 lei, din care:

-          contribuţia ME:                                            =     460.491,20 lei

-          finanţare nerambursabilă prin PO-DCA:     =  2.609.450,12 lei

 

Obiectivul general urmărit de proiect este acela de a îmbunătăţi activitatea şi performanţele Direcţiei Politici pentru Mediul de Afaceri (DPMA) -  prin dezvoltarea unei culturi bazată pe monitorizarea şi evaluarea constantă a programelor şi acţiunilor în domeniul promovării mediului de afaceri.

Pornind de la necesitatea evaluării eficacităţii şi a impactului oricărei măsuri de reglementare, proiectul urmăreşte creşterea calităţii analizei rezultatelor intervenţiilor de politici publice, precum şi o mai mare responsabilizare a Ministerului Economiei (ME - DIMMMAT) - prin DPMA şi a administraţiei publice faţă de rezultatele obţinute şi faţă de contribuţia la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de politici publice.

 

Obiectivul specific urmărit prin implementarea proiectului se referă la:

Evaluarea barierelor administrative de natură legislativă cu care se confruntă mediul de afaceri şi elaborarea unui sistem durabil pentru monitorizare şi evaluare ulterioară, incluzând consultări cu beneficiarii şi sondaje pe tema progresului reformei.

 

În vederea implementării proiectului ”Identificarea / simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare”, după parcurgerea procedurilor prevăzute de lege, a fost încheiat contractul de servicii de consultanţă nr. 1 din data de 10.01.2013 între Ministerul Economiei, în calitate de Achizitor (Beneficiar) şi SC Deloitte Consultanţă SRL (lider al asocierii formată din SC Deloitte Consultanţă SRL şi SC Archidata SRL), în calitate de Prestator.

 

Contractul are o valoare de 2.763.410 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 663.218,40 lei (rezultând, în total 3.426.628,40 lei).

 

Activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului s-au referit la:

Ø  Realizarea a două sondaje de evaluare sociologică, la nivel naţional, a percepţiei mediului de afaceri privind cadrul administrativ şi de reglementare, aplicate pe un eşantion de minim 500 entităţi (activitate realizată).

 

Ø  Realizarea a două studii de evaluare a impactului barierelor administrative, care vor include atât rezultatele sondajelor de percepţie a mediului de afaceri privind cadrul administrativ şi de reglementare, cât şi o analiză obiectivă pe bază de studii de caz (studiul 1 realizat; studiul 2 în curs de tipărire).

 

Ø  Realizarea unei anchete la nivelul administraţiei publice prin minim 20 interviuri şi două focus-grupuri cu privire la cadrul de reglementare cu tangenţă asupra mediului de afaceri la nivel central şi local (realizat).

 

Ø  Elaborarea unui studiu de evaluare a percepţiei instituţiilor administraţiei publice cu privire  la barierele administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din România (realizat).

 

Ø  Elaborarea unui raport de evaluare a politicilor publice de simplificare a barierelor administrative pentru mediul de afaceri (realizat).

 

Ø  Elaborarea a trei rapoarte trimestriale de monitorizare a iniţiativelor de politici publice vizând simplificarea barierelor administrative cu impactul cel mai negativ, evidenţiate de studiile de evaluare a percepţiei (rapoarte realizate).

 

Ø  Elaborarea unui manual de evaluare şi monitorizare a barierelor administrative din mediul de afaceri (în curs de tipărire).

 

Ø  Organizarea unor sesiuni de dezbateri şi consultări cu instituţiile cu rol relevant de reglementare şi cu reprezentanţii mediului de afaceri (realizat două sesiuni de dezbateri şi consultări la care au participat 75 persoane).  Întrucât  în cererea de finanţare a fost prevăzută participarea la dezbaterile publice a 80 de personae şi s-au realizat numai 75, acesta este singurul indicator al proiectului care nu a fost realizat.

 

Ø  Organizarea unor sesiuni de instruire (900 zile/om), dedicate grupului ţintă, pe tema:

o    evaluării şi monitorizării percepţiei mediului de afaceri cu privire la cadrul administrativ şi de reglementare (realizat 4 sesiuni de instruire a câte 5 zile  fiecare, la care au participat 93 persoane)

o    metodologiei de evaluare şi monitorizare a impactului barierelor administrative asupra mediului de afaceri (realizat 4 sesiuni de instruirea câte 5 zile fiecare, la care au participat 85 persoane)

o    dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse (realizat o instruie a 5 zile la care au participat 23 persoane).

În total, la aceste sesiuni de instruire au participat 201 persoane, timp de câte 5 zile, realizându-se 1005 zile/om de instruire.

 

Ø  Organizarea a două vizite de schimb de experienţă în scopul transferului de expertiză şi bune practici din statele UE avansate în procesul de evaluare şi monitorizare a barierelor administrative din mediul de afaceri

-          realizat un study-tour în Italia, în perioada 10 - 15.11.2013,  şi

-          un study-tour în Spania în perioada 09 - 14.03.2014, pentru câte 10 salariaţi DÎMMMAT.

 

Ø  Organizarea şi derularea unei campanii de mediatizare şi promovare a iniţiativei guvernamentale de evaluare şi monitorizare a barierelor administrative din domeniul mediului de afaceri şi a activităţii desfăşurate de ME - DIMMMAT în acest sens (în derulare, realizat o conferinţă de presă la lansarea proiectului; astăzi se derulează acest seminar international iar mâine, vineri 11.04.2014, orele 1000, la Hotel Hilton, Bucureşti, va avea loc o conferinţă de presă prilejuită de încheierea proiectului).

 

Ø  Auditarea proiectului (în curs de realizare, potrivit contractului de prestări servicii nr. 09/17.03.2014 încheiat cu SC MAN-CO SRL, în valoare de 65.348 lei cu TVA.

 

 

 

 

Rezultate aşteptate în cadrul proiectului:

 

Ø  Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a DPMA privind problematica referitoare la barierele administrative de natură legislativă cu care se confruntă mediul de afaceri.

 

Ø  Creşterea capacităţii instituţionale a DPMA pentru elaborarea şi aplicarea sistemelor de monitorizare şi evaluare ulterioară a impactului măsurilor de reformă în domeniu.

 

Ø  Sprijinirea DPMA în domeniul implementării măsurilor de reducere a barierelor administrative pentru mediul de afaceri şi profesiile liberale.

 

Ø  Cunoaşterea şi aplicarea unor modele de bune practici din alte state membre ale UE.

 

 

 

09.04.2014


image002.gif
  STUDIUL Evaluarea percepţiei instituţiilor administraţiei publice cu privire la barierele administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din România 

 

image004.gif
  STUDIUL 1 Evaluarea impactului barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din România 

image006.gif
  STUDIUL 2 Evaluarea impactului barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din România - volumul 1 - 

image008.gif
  STUDIUL 2 Evaluarea impactului barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din România - volumul 2 - 

image010.gif
  Raport de evaluare a politicilor publice de simplificare a barierelor administrative pentru mediul de afaceri în perioada 2010 - 2012 

image012.gif
  Raport de monitorizare a politicilor publice de simplificare a barierelor administrative pentru mediul de afaceri în perioada ianuarie – august 2013 

image014.gif
  Raport de monitorizare a politicilor publice de simplificare a barierelor administrative pentru mediul de afaceri în perioada septembrie – noiembrie 2013 

image016.gif

  Raport de monitorizare a politicilor publice de simplificare a barierelor administrative pentru mediul de afaceri în perioada decembrie 2013 – februarie 2014 

image018.gif
  MANUAL DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE a barierelor administrative din mediul de afaceri